20 Ianuarie

Geneza 36

Geneza 36:1  Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom.
2  Esau şi-a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata Hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Ţibeon,
3  şi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot.
4  Ada a născut lui Esau pe Elifaz; Basmat a născut pe Reuel;
5  şi Oholibama a născut pe Ieuş, Iaelam şi Core. Aceştia Sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan.
6  Esau şi-a luat nevestele, fiii şi fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele şi toată averea pe care şi-o agonisise în ţara Canaan, şi s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov.
7  Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.
8  Esau s-a aşezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom.
9  Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl Edomiţilor, în muntele Seir.
10  Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau.
11  Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz.
12  Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceştia Sunt fiii Adei, nevasta lui Esau.
13  Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia Sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
14  Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core.
15  Iată căpeteniile seminţiilor ieşite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul-născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16  căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceştia Sunt căpeteniile ieşite din Elifaz, în ţara Edom. Aceştia Sunt fiii Adei.
17  Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Aceştia Sunt căpeteniile ieşite din Reuel, în ţara Edom. Aceştia Sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
18  Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceştia Sunt căpeteniile ieşite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
19  Aceştia Sunt fiii lui Esau, şi aceştia Sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.
20  Iată fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana,
21  Dişon, Eţer şi Dişan. Aceştia Sunt căpeteniile Horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom.
22  Fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23  Iată fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.
24  Iată fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păştea măgarii tatălui său Ţibeon.
25  Iată fiii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fata lui Ana.
26  Iată fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
27  Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan.
28  Iată fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
29  Iată căpeteniile Horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana,
30  căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Aceştia Sunt căpeteniile Horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.
31  Iată împăraţii care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel.
32  Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba.
33  Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
34  Iobab a murit; şi în locul lui, a împărăţit Huşam, din ţara Temaniţilor.
35  Huşam a murit; şi, în locul lui, a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
36  Hadad a murit; şi, în locul lui, a împărăţit Samla, din Masreca.
37  Samla a murit; şi, în locul lui, a împărăţit Saul, din Rehobot pe Râul.
38  Saul a murit; şi, în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39  Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi, în locul lui a împărăţit Hadar. Numele cetăţii lui era Pau; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
40  Iată numele căpeteniilor ieşite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor şi după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
41  căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
42  căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
43  căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Aceştia Sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl Edomiţilor.

Psalmul 19:1-6

Psalmi 19:1  (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mânilor Lui.
2  O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.
3  Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit:
4  dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cort soarelui.
5  Şi soarele, ca un mire, care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz:
6  răsare la un capăt al cerurilor, şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.

Matei 23

Matei 23:1  Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,
2  a zis: „Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise.
3  Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.
4  Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.
5  Toate faptele lor le fac ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veştmintelor cu ciucuri lungi;
6  umblă după locurile dintâi la ospeţe, şi după scaunele dintâi în sinagogi;
7  le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: „Rabi! Rabi!”
8  Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi Sunteţi fraţi.
9  Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.
10  Să nu vă numiţi „Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.
11  Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
12  Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat.
13  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre.
14  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osîndă.
15  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât Sunteţi voi înşivă.
16  Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: „Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.”
17  Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?
18  „Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic” „dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.”
19  Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul?
20  Deci, cine jură pe altar, jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;
21  cine jură pe Templu, jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el;
22  şi cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.”
23  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
24  Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţînţarul şi înghiţiţi cămila!
25  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru Sunt pline de răpire şi de necumpătare.
26  Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.
27  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi Sunteţi ca mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru Sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.
28  Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru Sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
29  Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi,
30  şi ziceţi: Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.
31  Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că Sunteţi fiii celor ce au omorât pe prooroci.
32  Voi, deci, umpleţi măsura părinţilor voştri!
33  Şerpi, pui de năpîrci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?
34  De aceea, iată, vă trimit prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate;
35  ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia pe care l-aţi omorât între Templu şi altar.
36  Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni peste neamul acesta.
37  Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
38  Iată că vi se lasă casa pustie;
39  căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *