25 Mai

2 Samuel 5-6

2 Samuel 5:1  Toate seminţiile lui Israel au venit la David, în Hebron, şi au zis: „Iată că noi Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.
2  Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povăţuiai şi strângeai pe Israel. Domnul ţi-a zis: „Tu vei paşte pe poporul Meu Israel, şi vei fi căpetenia lui Israel.”
3  Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron, şi împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea… Domnului. Şi au uns pe David împărat peste Israel.
4  David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat, şi a domnit patruzeci de ani.
5  La Hebron a domnit peste Iuda şapte ani şi şase luni, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani peste tot Israelul şi Iuda.
6  Împăratul a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului împotriva Iebusiţilor, locuitorii ţării. Ei i-au zis lui David: „Să nu intri aici, căci şi orbii şi ologii ţi se vor împotrivi! prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu nici un chip aici.
7  Dar David a pus mâna pe cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.
8  David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe Iebusiţi, să arunce în canal pe şchiopii şi pe orbii aceia care Sunt vrăjmaşii lui David”… De aceea se zice: „Orbul şi şchiopul să nu intre în casa Domnului.”
9  David s-a aşezat în cetăţuie pe care a numit-o cetatea lui David. A făcut întărituri de jur împrejur, în afară şi înăuntrul lui Milo (Cetăţuie).
10  David ajungea tot mai mare, şi Domnul, Dumnezeul oştirilor, era cu el.
11  Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David, şi lemn de cedru şi tâmplari şi cioplitori din piatră, care au zidit o casă lui David.
12  David a cunoscut că domnul îl întărea ca împărat al lui Israel, şi că-i ridica împăraţia din pricina poporului Său Israel.
13  David şi-a mai luat ţiitoare şi neveste din Ierusalim, după ce a venit din Hebron, şi i s-au născut iarăşi fii şi fiice.
14  Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan, Solomon,
15  Ibhar, Elişua, Nefeg, Iafia,
16  Elişama, Eliada, şi Elifelet.
17  Filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel, şi s-au suit toţi să-l caute. David, căruia i s-a dat de ştire, s-a pogorât în cetăţuie.
18  Filistenii au venit, şi s-au răspândit în valea Refaim.
19  David a întrebat pe Domnul: „Să mă sui împotriva Filistenilor? Îi vei da în mâinile mele?” Şi Domnul i-a zis lui David: „Suie-te, căci voi da pe Filisteni în mâinile tale.”
20  David a venit la Baal-Peraţim, unde i-a bătut. Apoi a zis: „Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape care se rup.” De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim (Şesul rupturii).
21  Ei şi-au lăsat idolii acolo şi David şi oamenii lui i-au luat.
22  Filistenii s-au suit din nou, şi s-au răspândit în valea Refaim.
23  David a întrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui; ci ia-i pe la spate, şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.
24  Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oştirea Filistenilor.”
25  David a făcut cum îi poruncise Domnul, şi a bătut pe Filisteni de la Gheba până la Ghezer.

2 Samuel 6:1  David a strâns iarăşi pe toţi aleşii lui Israel, în număr de treizeci de mii de oameni.
2  Şi David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale-Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului oştirilor, care stă între Heruvimi deasupra chivotului.
3  Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou, şi l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal; Uza şi Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou.
4  L-au luat, deci, din casa lui Abinadab de pe deal; Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, şi Ahio mergea înaintea chivotului.
5  David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente din lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluere şi cu ţimbale.
6  Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii.
7  Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza, şi Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, şi a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu.
8  David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Şi locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza).
9  David s-a temut de Domnul în ziua aceea şi a zis: „Cum să intre chivotul Domnului la mine?”
10  N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David, şi l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.
11  Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed-Edom din Gat, şi Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom şi toată casa lui.
12  Au venit şi au spus împăratului David: „Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom şi tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu.” Atunci David a pornit, şi a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei.
13  Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut şase paşi, au jertfit un bou şi un viţel gras.
14  David juca din răsputeri înaintea Domnului, şi era încins cu efodul din in subţire.
15  Astfel au suit David şi toată casa lui Israel chivotul Domnului, în strigăte de bucurie şi în sunet de trâmbiţe.
16  Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; şi, văzând pe împăratul David sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei.
17  După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot; şi David a adus… înaintea Domnului arderi de tot şi jertfe de mulţumire.
18  Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului oştirilor.
19  Apoi a împărţit la tot poporul, la toată mulţimea lui Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide. Şi tot poporul a plecat, fiecare la casa lui.
20  David s-a întors să-şi binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieşit înainte şi a zis: „Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea slujnicelor supuşilor lui, cum s-ar descoperi un om… de nimic!”
21  David a răspuns Micalei: „Înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău şi de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat.
22  Vreau să mă arăt şi mai de nimic decât de data asta, şi să mă înjosesc în ochii mei; totuşi voi fi în cinste la slujnicele de care vorbeşti.”
23  Şi Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morţii ei.

Psalmul 119:121-128

Psalmi 119:121  Păzesc legea şi dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
122  Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău, şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngîmfaţi!
123  Mi se topesc ochii după mântuirea Ta, şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
124  Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta, şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125  Eu Sunt robul tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învăţăturile Tale.
126  Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.
127  De aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
128  De aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.

Filipeni 1-2

Filipeni 1:1  Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, care Sunt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii:
2  Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
3  Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
4  În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie
5  pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.
6  Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
7  Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucît, atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi Sunteţi toţi părtaşi aceluiaş har.
8  Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.
9  Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
10  ca să deosebiţi lucrurile alese, ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,
11  plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
12  Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
13  În adevăr, în toată curtea împărătească, şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că Sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos.
14  Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.
15  Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii din bunăvoinţă.
16  Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care ştiu că eu Sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei;
17  cei dintâi, din duh de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele.
18  Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura.
19  Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.
20  Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea.
21  Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.
22  Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.
23  Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine;
24  dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup.
25  Şi Sunt încredinţat şi ştiu că voi rămânea şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre;
26  pentruca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos.
27  Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentruca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei,
28  fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu.
29  Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El,
30  şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine, şi pe care auziţi că o duc şi acum.

Filipeni 2:1  Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângîiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,
2  faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.
3  Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuş.
4  Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5  Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:
6  El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7  ci S-a desbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
9  De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume;
10  pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ,
11  şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
12  Astfel, deci, prea iubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când Sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.
13  Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.
14  Faceţi toate lucrurile fără cîrtiri şi fără şovăieli,
15  ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16  ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar.
17  Şi chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi slujba credinţei voastre, eu mă bucur şi mă bucur cu voi toţi.
18  Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă împreună cu mine.
19  Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi.
20  Căci n-am pe nimeni, care să-mi împărtăşească simţirile ca el, şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră.
21  Ce-i drept, toţi umblă după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos.
22  Ştiţi rîvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.
23  Pe el, deci, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndatăce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.
24  Şi am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu.
25  Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit, fratele şi tovarăşul meu de lucru şi de luptă, trimisul şi slujitorul vostru pentru nevoile mele.
26  Căci dorea ferbinte să vă vădă pe toţi; şi era foarte mâhnit, pentru că aflaserăţi că a fost bolnav.
27  Ce-i drept, a fost bolnav, şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare.
28  L-am trimis, deci, cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăşi, şi să fiu şi eu mai puţin mâhnit.
29  Primiţi-l, deci, în Domnul, cu toată bucuria; şi preţuiţi pe astfel de oameni.
30  Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte, şi şi-a pus viaţa în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *