07 Iunie

1 Regi 5-6

1 Regi 5:1  Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon; căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său, şi el iubise totdeauna pe David.
2  Solomon a trimis vorbă lui Hiram:
3  „Ştii că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui, din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmaşii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui.
4  Acum Domnul, Dumnezeul meu, mi-a dat odihnă din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri!
5  Iată că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, zicând: „Fiul tău, pe care-l voi pune în locul tău, pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.”
6  Porunceşte acum să se taie pentru mine cedri din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi, şi-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi aşa cum o vei Hotărâ tu; căci ştii că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca Sidonienii.”
7  Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie şi a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept, drept căpetenie a acestui mare popor!”
8  Şi Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce priveşte lemnele de cedru şi lemnele de chiparos.
9  Slujitorii mei le vor pogorâ din Liban la mare, şi le voi trimite pe mare în plute până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo, voi pune să le deslege, şi le vei lua. Ceea ce cer în schimb, este să trimiţi merinde casei mele.”
10  Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos cât a voit.
11  Şi Solomon a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui şi douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram.
12  Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum îi făgăduise. Între Hiram şi Solomon a fost pace, şi au făcut legământ împreună.
13  Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii.
14  I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban, şi două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă.
15  Solomon mai avea şaptezeci de mii de oameni care purtau poverile şi optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi,
16  în afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări şi însărcinate cu supravegherea lucrătorilor.
17  Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari şi măreţe, cioplite pentru temeliile casei.
18  Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram, şi Ghibliţii, le-au cioplit, şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru zidirea casei.

1 Regi 6:1  În al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua.
2  Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului, era lungă de şaizeci de coţi, lată de douăzeci, şi înaltă de treizeci.
3  Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi, în lăţimea casei, şi zece coţi lărgime în faţa casei.
4  Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru şi strîmte afară.
5  A zidit lipite de zidul casei mai multe rânduri de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul şi Sfântul locaş; şi a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur.
6  Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de şase coţi, iar al treilea de şapte coţi; căci pe partea deafară a casei a făcut arcade strîmte împrejur ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei.
7  Când s-a zidit casa, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă din fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii.
8  Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită, şi tot aşa de la catul de mijloc la al treilea.
9  După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru.
10  A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case, şi le-a legat de casă prin lemne de cedru.
11  Domnul a vorbit lui Solomon, şi i-a zis:
12  „Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa pe care am făcut-o tatălui tău David,
13  voi locui în mijlocul copiilor lui Israel, şi nu voi părăsi pe poporul Meu Israel.”
14  După ce a isprăvit de zidit casa,
15  Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan; a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru, şi a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos.
16  A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creştetul zidurilor, şi a păstrat locul acesta ca să facă din el Sfânta Sfintelor, Locul preaSfânt.
17  Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul.
18  Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi, şi flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nici o piatră.
19  Solomon a pregătit Locul preaSfânt înăuntru în mijlocul casei, ca să aşeze acolo chivotul legământului Domnului.
20  Locul preaSfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime, şi douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptuşit cu aur curat. A făcut înaintea Locului preaSfânt un altar din lemn de cedru, şi l-a acoperit cu aur.
21  Partea dinăuntru a casei a căptuşit-o cu aur, şi a prins perdeaua dinăuntru în lănţişoare din aur înaintea Locului preaSfânt pe care l-a acoperit cu aur.
22  A căptuşit toată casa cu aur, casa întreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea Locului preaSfânt.
23  În Locul preaSfânt a făcut doi heruvimi din lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi.
24  Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte.
25  Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura şi chipul erau aceleaşi pentru amândoi heruvimii.
26  Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi.
27  Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse; aripa celui dintâi atingea un zid, şi aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid; iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete în mijlocul casei.
28  Solomon a acoperit şi heruvimii cu aur.
29  Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund şi în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise.
30  A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund şi în faţă.
31  La intrarea Locului preaSfânt a făcut două uşi din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus şi uşiorii uşilor erau în cinci muchi.
32  Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici, şi de flori deschise, şi le-a acoperit cu aur, a întins aurul şi peste heruvimi şi peste finici.
33  A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului, nişte uşiori din lemn de măslin sălbatic, în patru muchi,
34  şi cu două uşi din lemn de chiparos; fiecare uşă era făcută din două scânduri despărţite.
35  A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise, şi le-a acoperit cu aur pe care l-a întins pe săpătura de chipuri.
36  A zidit şi curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite şi dintr-un rând de grinzi de cedru.
37  În anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului;
38  şi în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei şi aşa cum trebuia să fie. În timp de şapte ani a zidit-o Solomon.

Psalmul 126

Psalmi 126:1  (O cântare a treptelor.) Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam.
2  Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: „Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!”
3  Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea Suntem plini de bucurie.
4  Doamne, adu înapoi pe prinşii noştri de război, ca pe nişte râuri în partea de miazăzi!
5  Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cântări de veselie.
6  Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii.

Filimon 1

Filimon 1:1  Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
2  către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către Biserica din casa ta:
3  Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
4  Mulţămesc totdeauna Dumnezeului meu, oride câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
5  pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
6  Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
7  În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângîiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.
8  De aceea, cu toate că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
9  vreau mai de grabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum Sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.
10  Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,
11  care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
12  Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
13  Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât Sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
14  Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.
15  Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
16  dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
17  Dacă mă socoteşti, deci, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
18  Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19  Eu, Pavel „voi plăti” -scriu cu mâna mea-ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
20  Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, şi înviorează-mi inima în Hristos!
21  Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.
22  Tot odată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
23  Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
24  tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
25  Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *