18 Martie

Numeri 17-18

Numeri 17:1  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2  „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui;
3  şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi; căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor.
4  Să le pui în Cortul Întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă întâlnesc cu voi.
5  Bărbatul pe care-l voi alege, va fi acela al cărui toiag va înflori, şi voi pune capăt dinaintea Mea cîrtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel.”
6  Moise a vorbit copiilor lui Israel; şi toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag, fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor.
7  Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul mărturiei.
8  A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise, şi copsese migdale.
9  Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele, şi le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă şi să-şi ia fiecare toiagul lui.
10  Domnul i-a zis lui Moise: „Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei, şi să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cîrtirilor lor, şi să nu moară.”
11  Moise a făcut aşa; a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul.
12  Copiii lui Israel i-au zis lui Moise: „Iată că murim, perim, perim cu toţii!
13  Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare să murim cu toţii?”

Numeri 18:1  Domnul i-a zis lui Aaron: „Tu şi fiii tăi, şi casa tatălui tău cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în Sfântul locaş; tu şi fiii tăi împreună cu tine, să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoţeşti.
2  Apropie, de asemenea, de tine, pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi de tine şi să-ţi slujească, atunci când tu, şi fiii tăi împreună cu tine, veţi fi înaintea cortului întâlnirii.
3  Ei să păzească ce le vei porunci tu şi cele privitoare la tot cortul; dar să nu se apropie nici de uneltele Sfântului locaş, nici de altar, ca să nu muriţi, şi ei şi voi.
4  Ei să se alipească de tine, şi să păzească tot ce priveşte Cortul Întâlnirii pentru toată slujba cortului. Nici un străin să nu se apropie de voi.
5  Să păziţi cele privitoare la Sfântul locaş şi altar, ca să nu mai fie mânie împotriva copiilor lui Israel.
6  Iată că am luat pe fraţii voştri Leviţii, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii care sunt daţi Domnului: ei vă Sunt încredinţaţi vouă în dar, ca să facă slujba cortului întâlnirii.
7  Tu, şi fiii tăi, împreună cu tine, să păziţi slujbele preoţiei voastre în tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau în dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia, va fi omorât.”
8  Domnul i-a zis lui Aaron: „Iată, din toate lucrurile pe care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi Sunt aduse prin ridicare; ţi le dau, ţie şi fiilor tăi, ca drept al ungerii, printr-o lege veşnică.
9  Iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte care nu Sunt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor de mâncare, toate jertfele lor de ispăşire, şi toate jertfele pentru vină pe care Mi le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte să fie ale tale şi ale fiilor tăi.
10  Să le mâncaţi într-un loc preaSfânt; orice bărbat să mănânce din ele; să le priviţi ca sfinte.
11  Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare şi legănându-le într-o parte şi în alta, ţi le dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele.
12  Îţi dau cele dintâi roade pe care le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must şi grâu.
13  Cele dintâi roade ale pământului lor pe care le vor aduce Domnului, să fie ale tale. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele.
14  Tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduinţă în Israel, să fie al tău.
15  Orice întâi-născut din orice trup, pe care-l vor aduce Domnului, atât din oameni cât şi din dobitoace, să fie al tău. Numai, să laşi să se răscumpere întâiul-născut al omului, şi să laşi să se răscumpere şi întâiul-născut al unui dobitoc necurat.
16  Să laşi să se răscumpere întăii născuţi ai oamenilor, de la vârsta de o lună, după preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli din argint, după siclul Sfântului locaş, care este de douăzeci de ghere.
17  Dar să nu laşi să se răscumpere întâiul-născut al vacii, nici întâiul-născut al oii, nici întâiul-născut al caprei: acestea Sunt lucruri sfinte. Sângele lor să-l stropeşti pe altar, şi să le arzi grăsimea: aceasta va fi o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
18  Carnea lor să fie a ta, ca şi pieptul care se leagănă într-o parte şi în alta şi ca şi spata dreaptă.
19  Îţi dau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veşnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de necălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru sămânţa ta împreună cu tine.”
20  Domnul i-a zis lui Aaron: „Tu să n-ai nici o moştenire în ţara lor, şi să n-ai nici o parte de moşie în mijlocul lor. Eu Sunt moştenirea şi partea ta de moşie, în mijlocul copiilor lui Israel.
21  Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii.
22  Copiii lui Israel să nu se mai apropie de Cortul Întâlnirii, ca să nu se facă vinovaţi de vreun păcat şi să moară.
23  Ci Leviţii să facă slujba cortului întâlnirii, şi să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nici o moştenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veşnică printre urmaşii voştri.
24  Leviţilor le dau de moştenire zeciuelile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: „Să n-aibă nici o moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.”
25  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
26  „Să vorbeşti Leviţilor, şi să le spui: „Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, şi anume: a zecea parte din zeciuială;
27  şi darul vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie şi ca mustul care se ia întâi din teasc.
28  Astfel să luaţi şi voi întâi un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel, şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul.
29  Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi întâi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi întâi partea închinată Domnului.
30  Să le spui: „După ce veţi lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită Leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc.
31  Să-l mâncaţi într-un loc oarecare, voi şi casa voastră; căci aceasta este plata voastră pentru slujba pe care o faceţi în Cortul Întâlnirii.
32  Nu vă veţi face vinovaţi pentru aceasta de nici un păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi pângări darurile sfinte ale copiilor lui Israel, şi nu veţi muri.”

Psalmul 71

Psalmi 71:1  În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!
2  Scapă-mă, în dreptatea Ta, şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine, şi ajută-mi.
3  Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai Hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
4  Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
5  Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
6  Pe Tine mă sprijinesc, din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără–ncetare.
7  Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
8  Să mi se umple gura de laudele Tale, şi-n fiecare zi să Te slăvească!
9  Nu mă lepăda la vremea bătrâneţei; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10  Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine, şi ceice-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei,
11  zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12  Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!
13  Să rămână de ruşine şi nimiciţi, cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară, cei ce-mi caută pierzarea!
14  Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.
15  Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
16  Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne, Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta.
17  Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţă, şi până acum eu vestesc minunile Tale.
18  Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19  Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
20  Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
21  Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te, şi mângîie-mă din nou!
22  Şi te voi lăuda în sunet de alăută, Îţi voi cânta credincioşia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu arfa, Sfântul lui Israel!
23  Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24  şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea Sunt ruşinaţi şi roşi de ruşine.

Ioan 13

Ioan 13:1  Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
2  În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
3  Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâni, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,
4  S-a sculat de la masă, S-a desbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar, şi S-a încins cu el.
5  Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
6  A venit, deci, la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”
7  Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
8  Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
9  „Doamne” I-a zis Simon Petru „nu numai picioarele, dar şi mâinile şi capul!”
10  Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot; şi voi Sunteţi curaţi, dar nu toţi.”
11  Căci ştia pe cel ce avea să-l vândă; de aceea a zis: „Nu Sunteţi toţi curaţi.”
12  După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?
13  Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul” şi bine ziceţi, căci Sunt.
14  Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi Sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
15  Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.
16  Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis.
17  Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.
18  Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: „Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.”
19  Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentruca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu Sunt.
20  Adevărat, adevărat, vă spun că, cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
21  După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.”
22  Ucenicii se uitau unii la alţii, şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte.
23  Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sînul lui Isus.
24  Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.
25  Şi ucenicul acela s-a răzemat pe pieptul lui Isus, şi I-a zis: „Doamne, cine este?”
26  Isus a răspuns: „Acela, căruia îi voi întinge bucăţica, şi i-o voi da.” Şi a întins o bucăţică, şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.
27  Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede.”
28  Dar nimeni din cei ce şedeau la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.
29  Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic;” sau îi poruncea să dea ceva săracilor.
30  Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă. Era noapte.
31  După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: „Acum, Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit în El.
32  Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuşi, şi-L va proslăvi îndată.
33  Copilaşilor, mai Sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi, cum am spus Iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum.
34  Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35  Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
36  „Doamne” I-a zis Simon Petru „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai tîrziu vei veni.”
37  „Doamne” I-a zis Petru „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.”
38  Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat, îţi spun, că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *