22 Martie

Numeri 25-26

Numeri 25:1  Israel locuia în Sitim; şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
2  Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; şi poporul a mâncat, şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.
3  Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel.
4  Domnul i-a zis lui Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului, şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului.”
5  Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.”
6  Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o Madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la uşa cortului întâlnirii.
7  La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării, şi a luat o suliţă în mână.
8  S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât şi pe femeea aceea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.
9  Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.
10  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
11  „Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel, prin rîvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor; şi n-am nimicit, în mânia Mea, pe copiii lui Israel.
12  De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace.
13  Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa lui după el legământul unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.”
14  Bărbatul acela din Israel, care a fost ucis împreună cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părinteşti a Simeoniţilor.
15  Femeia care a fost ucisă, se numea Cozbi, fata lui Ţur, căpetenia seminţiilor ieşite dintr-o casă părintească din Madian.
16  Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
17  „Priviţi pe Madianiţi ca vrăjmaşi, şi ucideţi-i;
18  căci şi ei vi s-au arătat vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile lor, în fapta lui Peor, şi în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”

Numeri 26:1  În urma acestei urgii, Domnul i-a zis lui Moise şi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:
2  „Faceţi numărătoarea întregii adunări a copiilor lui Israel, de la vîsta de douăzeci de ani în sus, după casele părinţilor lor, a tuturor celor din Israel care Sunt în stare să poarte armele.”
3  Moise şi preotul Eleazar le-au vorbit în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. Şi au zis:
4  „Să se facă numărătoarea, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, cum poruncise lui Moise şi copiilor lui Israel Domnul, când au ieşit din ţara Egiptului.”
5  Ruben, întâiul-născut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboară familia Enohiţilor; Palu, din care se coboară familia Paluiţilor;
6  Heţron, din care se coboară familia Heţroniţilor; Carmi, din care se pogoară familia Carmiţilor.
7  Acestea Sunt familiile Rubeniţilor: cei ieşiţi la numărătoare au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci.
8  Fiii lui Palu au fost: Eliab.
9  Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan şi Abiram. Datan acesta şi Abiram acesta au fost din cei ce erau chemaţi la adunare, şi care s-au răsculat împotriva lui Moise şi Aaron, în adunarea lui Core, când cu răscoala lor împotriva Domnului.
10  Pământul şi-a deschis gura, şi i-a înghiţit împreună cu Core, când au murit cei ce se adunaseră, şi când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de oameni: ei au slujit poporului ca pildă.
11  Fiii lui Core, n-au murit.
12  Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Nemuel se pogoară familia Nemueliţilor; din Iamin, familia Iaminiţilor; din Iachin, familia Iachiniţilor;
13  din Zerah, familia Zerahiţilor; din Saul, familia Sauliţilor.
14  Acestea Sunt familiile Simeoniţilor: douăzeci şi două de mii două sute.
15  Fiii lui Gad, după familiile lor: din Ţefon se pogoară familia Ţefoniţilor; din Haghi, familia Haghiţilor; din Şuni, familia Şuniţilor;
16  din Ozni, familia Ozniţilor; din Eri, familia Eriţilor;
17  din Arod, familia Arodiţilor; din Areli, familia Areliţilor.
18  Acestea Sunt familiile fiilor lui Gad, după cei ieşiţi la numărătoare: patruzeci de mii cinci sute.
19  Fiii lui Iuda: Er şi Onan; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.
20  Iată fiii lui Iuda, după familiile lor: din Şela se pogoară familia Şelaniţilor; din Pereţ, familia Pereţiţilor; din Zerah, familia Zerahiţilor.
21  Fiii lui Pereţ au fost: Heţron, din care se pogoară familia Heţroniţilor; Hamul, din care se pogoară familia Hamuliţilor.
22  Acestea Sunt familiile lui Iuda, după numărătoarea lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute.
23  Fiii lui Isahar, după familiile lor: din Tola se pogoară familia Tolaiţilor; din Puva, familia Puviţilor;
24  din Iaşub, familia Iaşubiţilor; din Şimron, familia Şimroniţilor.
25  Acestea Sunt familiile lui Isahar, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii trei sute.
26  Fiii lui Zabulon, după familiile lor: din Sered se pogoară familia Serediţilor; din Elon, familia Eloniţilor; din Iahleel, familia Iahleeliţilor.
27  Acestea Sunt familiile Zabuloniţilor, după numărătoarea lor: şaizeci de mii cinci sute.
28  Fiii lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.
29  Fiii lui Manase: din Machir se pogoară familia Machiriţilor. Machir a născut pe Galaad. Din Galaad se pogoară familia Galaadiţilor.
30  Iată fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoară familia Iezeriţilor; Helec, familia Helechiţilor;
31  Asriel, familia Asrieliţilor; Sihem, familia Sihemiţilor;
32  Şemida, familia Şemidaiţilor; Hefer, familia Heferiţilor.
33  Ţelofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iată numele fetelor lui Ţelofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.
34  Acestea Sunt familiile lui Manase, după numărătoarea lor: cincizeci şi două de mii şapte sute.
35  Iată fiii lui Efraim, după familiile lor: din Şutelah se pogoară familia Şutelahiţilor; din Becher, familia Becheriţilor; din Tahan, familia Tahaniţilor.
36  Iată fiii lui Şutelah: din Eran se pogoară familia Eraniţilor.
37  Acestea Sunt familiile fiilor lui Efraim, după numărătoarea lor: treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia Sunt fiii lui Iosif, după familiile lor.
38  Fiii lui Beniamin, după familiile lor: din Bela se pogoară familia Belaiţilor; din Aşbel, familia Aşbeliţilor; din Ahiram, familia Ahiramiţilor;
39  din Şufam, familia Şufamiţilor; din Hufam, familia Hufamiţilor.
40  Fiii lui Bela au fost: Ard şi Naaman. Din Ard se pogoară familia Ardiţilor; din Naaman, familia Naamaniţilor.
41  Aceştia Sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii şase sute.
42  Iată fiii lui Dan, după familiile lor: din Şuham se pogoară familia Şuhamiţilor. Acestea Sunt familiile lui Dan, după familiile lor.
43  Toate familiile Şuhamiţilor, după numărătoarea lor: şaizeci şi patru de mii patru sute.
44  Fiii lui Aşer, după familiile lor: din Imna se pogoară familia Imniţilor; din Işvi, familia Işviţilor; din Beria, familia Beriiţilor.
45  Din fiii lui Beria se pogoară: din Heber, familia Heberiţilor; din Malchiel, familia Malchieliţilor.
46  Numele fetei lui Aşer era Serah.
47  Acestea Sunt familiile fiilor lui Aşer, după numărătoarea lor: cincizeci şi trei de mii patru sute.
48  Fiii lui Neftali, după familiile lor: din Iahţeel se pogoară familia Iahţeeliţilor; din Guni, familia Guniţilor;
49  din Ieţer, familia Ieţeriţilor; din Şilem, familia Şilemiţilor.
50  Acestea Sunt familiile lui Neftali, după familiile lor şi după numărătoarea lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute.
51  Aceştia Sunt cei ieşiţi la numărătoare dintre copiii lui Israel: şase sute una de mii şapte sute treizeci.
52  Domnul a vorbit lui Moise, şi i-a zis:
53  „Ţara să se împartă între ei, ca să fie moştenirea lor, după numărul numelor.
54  Celor ce Sunt în număr mai mare să le dai o parte mai mare, şi celor ce Sunt în număr mai mic să le dai o parte mai mică; să se dea fiecăruia partea lui după cei ieşiţi la numărătoare.
55  Dar împărţirea ţării să se facă prin sorţi; s-o ia în stăpânire după numele seminţiilor părinţilor lor.
56  Ţara să fie împărţită prin sorţi între cei ce Sunt în mare număr şi între cei ce Sunt în mic număr.
57  Iată Leviţii a căror numărătoare s-a făcut după familiile lor: din Gherşon se pogoară familia Gherşoniţilor; din Chehat, familia Chehatiţilor; din Merari, familia Merariţilor.
58  Iată familiile lui Levi: familia Libniţilor, familia Hebroniţilor, familia Mahliţilor, familia Muşiţilor, familia Coriţilor. Chehat a născut pe Amram.
59  Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a născut lui Levi, în Egipt; ea a născut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, şi pe Maria, sora lor.
60  Lui Aaron i s-au născut: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.
61  Nadab şi Abihu au murit, când au adus înaintea Domnului foc străin.
62  Cei ieşiţi la numărătoare, toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost de douăzeci şi trei de mii. Ei n-au fost cuprinşi în numărătoarea copiilor lui Israel, pentru că nu li s-a dat moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.
63  Aceştia Sunt aceia dintre copiii lui Israel a căror numărătoare au făcut-o Moise şi preotul Eleazar în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
64  Între ei, nu era nici unul din copiii lui Israel a căror numărătoare o făcuse Moise şi preotul Aaron în pustia Sinai.
65  Căci Domnul zisese: „Vor muri în pustie, şi nu va rămâne nici unul din ei, în afară de Caleb, fiul lui Iefune, şi Iosua, fiul lui Nun.”

Psalmul 75

Psalmi 75:1  (Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” Un psalm al lui Asaf. O cântare.) Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2  „Atunci când va veni vremea Hotărâtă” zice Domnul „voi judeca fără părtinire.
3  Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii.” -(Oprire).
4  Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!” Şi celor răi: „Nu ridicaţi capul sus!”
5  Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
6  Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine înălţarea.
7  Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El scoboară pe unul, şi înalţă pe altul.
8  În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
9  Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10  Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.

Ioan 17

Ioan 17:1  După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,
2  după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.
3  Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.
4  Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.
5  Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.
6  Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.
7  Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine.
8  Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis.
9  Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că Sunt ai Tăi: –
10  tot ce este al Meu, este al Tău, şi ce este al Tău, este al Meu, şi Eu Sunt proslăvit în ei.
11  Eu nu mai Sunt în lume, dar ei Sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum Suntem şi noi.
12  Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13  Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când Sunt încă în lume, ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.
14  Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu Sunt din lume, dupăcum Eu nu Sunt din lume.
15  Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.
16  Ei nu Sunt din lume, dupăcum nici Eu nu Sunt din lume.
17  Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
18  Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.
19  Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.
20  Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21  Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22  Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi Suntem una,
23  Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentruca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.
24  Tată, vreau ca acolo unde Sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
25  Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.
26  Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *